Zakonodaja in dovoljenja

Nadzorovanje vplivov na okolje je strogo regulirano z obširno okoljsko zakonodajo, ki predpisuje za vse okoljske parametre mejne vrednosti, načine monitoringa in poročanja ter postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj. Cementarna Salonit Anhovo je v celoti skladna z zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije.

Tehnologija proizvodnje cementa v Salonitu Anhovo je prilagojena načelom najboljših razpoložljivih tehnik (BAT). Z njo dosegamo takšne oziroma nižje vplive na okolje, kot jih zahteva zakonodaja ter okoljevarstveno (IPPC / IED) dovoljenje. Izbira goriv in njihova kakovost mora biti vedno v okviru teh zahtev.

 

Okoljevarstveno dovoljenje od 2007

Salonit Anhovo je okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje cementarne Skale pridobil med prvimi zavezanci septembra 2007. Dovoljenje se dopolnjuje, če se v tehnološki proces uvede spremembe ali se sprejme novo zakonodajo, ki vpliva na njegovo vsebino.

 

Zakonodaja Evropske unije v celoti v veljavi v Sloveniji

Za cementno industrijo je bila na področju okolja in tehnologij ena najpomembnejših EU direktiv IPPC Direktiva sveta 96/61/EU z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Direktiva je proizvajalcem naložila uvedbo tako imenovanih najboljših razpoložljivih tehnik (BAT – Best Available Techniques), ki omogočajo zmanjšanje emisij ter izboljšanje rabe energije. Dokumenti, v katerih so tehnike za posamezno panogo opisane, se imenujejo BREF dokumenti.

Okoljska zakonodaja je predmet hitrih sprememb. Tako se je spremenila tudi IPPC direktiva, ki po novem skupno še z nekaterimi drugimi direktivami tvori tako imenovano IED Direktivo o emisijah v industriji – 2010/75/EU. Ta prinaša večje poudarke na nekaterih področjih, kot so npr. odpadki, nevarne snovi, tla in podtalnice.

Za cementno industrijo je zelo pomemben referenčni dokument, ki opredeljuje najboljše razpoložljive tehnike in emisije. Ta je bil za cementno industrijo nazadnje posodobljen v letu 2013. V letu 2013 so bili sprejeti tudi Zaključki BAT za cementno industrijo, ki imajo za cementarne tudi regulatorno vlogo.