Kamnolom Anhovo

Mineralne surovine se prvenstveno uporabljajo v cementni industriji za proizvodnjo klinkerja in cementa, lahko pa tudi kot kamniti bloki in lomljenci za utrjevanje zemeljskih plasti in nasipe.

Eksploatacija agregatov poteka v kamnolomu Rodež in Perunk. Kamnolom Rodež leži na levem bregu reke Soče in pripada zahodnemu pobočju Jelenka na obrobju Banjške planote.

Geologija
Območje, v katerega spada kamnolom Rodež, pripada zahodni meji Trnovskega gozda, ki ga na severu omejuje idrijski prelom, na vzhodu pa Hrušica. Za področje kamnolomov Rodež in Perunk sta najpomembnejša grgarski prelom, ki pri Desklah loči spodnje in srednjepaleocenski fliš, in voglarski prelom, ob katerem je bila dvignjena gruda spodnjekrednega apnenca.

Uporabnost
Surovina se prvenstveno uporablja kot osnovna surovina za proizvodnjo cementa; kamniti bloki in lomljenec pa tudi za nasipe in obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih.