Kamnolom Solkan

Kameni agregat je primerne kvalitete za proizvodnjo apna ter za predelavo v drobljence, ki jih uporabljamo za pripravo betonov, tamponov, malt, pa tudi v cestogradnji za zaključne nosilne plasti.


Kamnolom Solkan se nahaja 300 m severovzhodno od naselja Solkan in je odprt na vznožju hriba Hum. Nahajališče je na severni in zahodni strani omejeno s cesto Solkan – Lokve, na severovzhodu pa s krajšo globoko grapo, medtem ko ga na jugu omejuje grapa s smerjo vrhov Hum in Katarina. Kamnolom je dostopen z vsemi vrstami motornih vozil s Skalniške ceste po krajši dostopni cesti, ki vodi na osnovno etažno ravnino.


Geologija
Širše področje kamnoloma pripada prehodnemu ozemlju med kraško planoto Trnovski gozd in flišnim gričevjem Goriško. Splošne hidrološke značilnosti ozemlja so pogojene z morfološkimi oblikami in geološko sestavo tal. Na stiku med apnenci in kamninami flišnih sedimentov se pojavljajo šibki izviri, ki pa hitro usahnejo zaradi ponikanja v grušču. Na ozemlju kamnoloma Solkan so razviti mlajši skladi snežno belega, drobnozrnatega apnenca, ki se ponekod menjajo s temno sivim gostim apnencem.

Uporabnost
Surovina je namenjena za proizvodnjo apna, pa tudi kot kameni agregat za:

  • betone,
  • malte,
  • nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest,
  • kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih.


Nadzor nad kakovostjo
Kameni agregat je primerne kvalitete za navedene uporabe, kar potrjuje tudi certifikat skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, izdan s strani IGMAT-a Inštituta za gradbene materiale. Certifikat je osnova za uporabo CE znaka in CE izjav o lastnostih, ki jih za proizvode izda proizvajalec, družba Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o.