Kamnolom Črnotiče

Surovina je uporabna kot kameni agregat za betone, malte, za površinske prevleke v cestogradnji ter kot nasipni material za železniške proge in valobrane.


V Črnotičah se agregati pridobivajo v kamnolomu apnenca Črni Kal, ki se nahaja vzhodno od magistralne ceste Kozina - Koper na območju trikotnika Grucelj – Gaber – Hrib. Pridobivalni prostor je na kraškem ozemlju, v kamnolomu ni izvirov vode, razen na južnem območju na stiku apnencev s flišnimi sedimenti.


Geologija
Nahajališče mineralne surovine se nahaja v karbonatni skladovnici, predstavljajo jo apnenci, ki so narinjeni na kamnine flišnih sedimentov. Ti so sivorjavi do rumenorjavi laporovci in laporji, zaglinjeni laporovci ter peščenjaki.

Kontakt med flišno podlago in apnencem je posledica tektonskih dogajanj. Podlaga med apnenci in flišem je neravna, na kar kažejo podatki, pridobljeni z raziskovalnim vrtanjem. Apnenec je gost, trd, svetlo sive do temno sive barve in z veliko količino fosilnih ostankov.

Na površini in ob razpokah tektonskega in kraškega značaja je apnenec dokaj zakrasel. Kraški pojavi se kažejo v obliki kraških vrtač, večjih in manjših kavern ter razpok. Kraške strukture so večinoma zapolnjene z rdečerjavo jerino ter gruščem.

Uporabnost
Surovina iz kamnoloma Črnotiče je uporabna kot kameni agregat za:

  • betone,
  • malte,
  • bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine,
  • nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest,
  • grede železniških prog,
  • kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih.


Nadzor nad kakovostjo
Ustreznost agregatov potrjuje redni nadzor s strani pooblaščenega organa – ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije), ki je izdal certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje. Ta je osnova za uporabo CE znaka in CE izjav o lastnostnih, ki jih za proizvode izdaja proizvajalec, družba Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o.