Poročila

vsebujejo mesečna poročila o trajnih meritvah emisij v zrak in kakovosti zunanjega zraka ter letna poročila o rezultatih meritev emisij v zrak.

Gradiva

zajemajo odgovore na aktualna vprašanja, primerjave in trende okoljskih podatkov, predstavitve publikacij,...

Zapisniki delovne skupine

Skupna delovna skupina KS Anhovo-Deskle, KS Kanal in družbe Salonit Anhovo

Trajne meritve emisij

Prikazane so povprečne vrednosti koncentracij merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.