Nadzorovanje vplivov na okolje je strogo regulirano z obširno okoljsko zakonodajo, ki predpisuje za vse okoljske vidike mejne vrednosti, načine monitoringa in poročanja ter postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj.

Nadzorovanje vplivov na okolje je strogo regulirano z obširno okoljsko zakonodajo, ki predpisuje za vse okoljske vidike mejne vrednosti, načine monitoringa in poročanja ter postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj. Za spremljanje veljavnih zakonskih in drugih okoljskih zahtev ter za obveščanje odgovornih oseb je v podjetju vpeljan dosleden postopek, pri katerem se uporabljajo elektronske oblike regulative ter različne informacije dostopne preko elektronskega spleta. Interni postopek predpisuje načine obvladovanja zakonodaje ter sistematiko urejanja okoljskih dovoljenj in drugih okoljskih zahtev.

Za cementno industrijo je na področju okolja in tehnologij ena najpomembnejših EU direktiv IPPC Direktiva sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Direktiva je proizvajalcem naložila uvedbo tako imenovanih najboljših razpoložljivih tehnik (BAT – Best Available Techniques), ki omogočajo zmanjšanje emisij ter izboljšanje rabe energije. Dokumenti, v katerih so tehnike za posamezno panogo opisane, se imenujejo BREF dokumenti.

Salonit Anhovo je okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje cementarne Skale pridobil septembra 2007 in velja za dobo desetih let. Dovoljenje je potrebno spremeniti, če se v tehnološki proces uvede spremembe ali se sprejme novo zakonodajo, ki ima vpliv na njegovo vsebino.

Okoljska zakonodaja je predmet hitrih sprememb. Tako se je spremenila tudi IPPC direktiva, ki po novem skupno še z nekaterimi drugimi direktivami tvori tako imenovano Direktivo o emisijah v industriji. Ta prinaša večje poudarke nekaterih področij, npr. odpadkov, nevarnih snovi, tal in podtalnice. Vendar je za upravljavce IPPC naprav enako ali še bolj pomemben referenčni dokument, ki opredeljuje najboljše razpoložljive tehnike in emisije. Ta dokument se je za cementno industrijo posodobil v letu 2010 (maj 2010), v letu 2012 pa so bili sprejeti zaključki tega dokumenta, ki bodo imeli za cementarne tudi regulatorno vlogo.