Vplive na okolje spremljamo z obširno mrežo okoljskih merjenj in podatkov na področju zraka, voda, hrupa, odpadkov, itd..

Vplive na okolje spremljamo z obširno mrežo okoljskih merjenj in podatkov na področju zraka, voda, hrupa, odpadkov, itd.. Monitoring izvajajo zunanje pooblaščene institucije. Okoljske podatke spremljamo skozi daljša časovna obdobja in na ta način ugotavljamo trende. Salonit Anhovo že dvajset let v sodelovanju s Kemijskim Inštitutom Ljubljana spremlja poleg emisij v okolje tudi koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku ter prisotnost nekaterih značilnih elementov (težkih kovin) v delcih v okolici, kar je eden od pomembnih pokazateljev vplivov cementarne na okolje. O meritvah delcev PM10 na dveh merilnih mestih blizu cementarne poroča tudi v Biltenu Agencje RS za okolje kot dopolnilna merilna mreža. V letu 2010 so dodatno potekale meritve dušikovih oksidov in benzena v zunanjem zraku z namenom ocenitve celokupne obremenitve zunanjega zraka.

Zrak
V Salonitu Anhovo v celotnem procesu proizvodnje nadzorujemo emisije v zrak na številnih urejenih izpustih (filtrih). V ta namen imamo vzpostavljen z zakonodajo skladen sistem monitoringa, ki ga izvajajo zunanji pooblaščeni izvajalci. Poleg tega smo v preteklosti izvedli številne izboljšave, ki so bistveno zmanjšale razpršene emisije. Kakovost zunanjega zraka spremljamo z mrežo merilnih postaj, s katerih poročamo tudi na Agencijo RS za okolje, kjer smo vključeni kot dopolnilna merilna mreža v mesečna in letna poročila o kakovosti zraka.

Pregled meritev emisij snovi v zrak ter meritev kakovosti zunanjega zraka

Vrsta meritev in izvajalec

Parametri

Pogostost

Meritve prahu PM10 in prašnih usedlin v okolju – Kemijski inštitut

Delci PM10, prašne usedline

Trajno; mesečna in letna poročila

Analiza težkih kovin v prahu PM10

Težke kovine

Trajno, letna poročila

Meritve anorganskih vlaken v okolju

Anorganska vlakna

Občasno, letno poročilo

Trajne meritve emisij na dimniku peči – zunanji pooblaščeni izvajalec

Prah, NOx, SO2, CO, TOC, O2, pretok, temperatura

Trajne meritve; mesečna in letna poročila

Obratovalni monitoring zraka na dimniku peči – zunanji pooblaščeni izvajalec

Meritve različnih parametrov, npr. prah, dioksini, furani, kloridi, fluoridi, težke kovine, itd.

Dvakrat ali enkrat letno, posamezna in letna poročila

Obratovalni monitoring zraka na prašnih filtrih naprav – zunanji pooblaščeni izvajalec

Prah

Enkrat na tri leta, letna poročila

Meritve emisij iz kurilnih naprav – izvajalci dimnikarske službe

Meritve prahu in druge

Občasne meritve enkrat letno

 

Voda

Za proizvodnjo uporabljamo v glavnem industrijsko – hladilno vodo, ki jo v Salonitu Anhovo za uporabo sami pripravljamo. Ta voda ne prihaja v stik z proizvodnimi materiali in zato tudi ni onesnažena. Poleg hladilne vode imamo tudi manjše količine komunalne odpadne vode, ki jo preko čistilnih naprav odvajamo v vodotok. Nadzor nad kakovostjo odpadnih voda poteka preko obratovalnega monitoringa s strani zunanjih pooblaščenih izvajalcev ter nekaterih internih analiz.

Pregled meritev emisij snovi v vode:

Vrsta meritev

Parametri

Pogostost

Obratovalni monitoring odpadnih voda – zunanji pooblaščeni izvajalec

Različni parametri

Enkrat do štirikrat letno za posamezen iztok

Kemične in bakteriološke preiskave pitne vode - zunanji pooblaščeni izvajalec

Različni parametri

Tedensko, mesečno, letno

Interne kemične preiskave pitne vode

Klor, motnost, itd.

Trajno, dnevno

Interne preiskave kotlovne in napajalne vode

Različni parametri

Tedensko

Interne preiskave vode iz čistilnih naprav

Različni parametri

Mesečno

 

Hrup in tresljaji 

Do konca leta 2006 je Salonita Anhovo izvedel program sanacije, s katerim je bistveno znižal nivoje hrupa v okolici cementarne. Obratovalni monitoring hrupa v okolju izvajamo vsake 3 leta, tako smo zadnje meritve izvedli v letu 2010, kar pomeni, da bodo naslednje meritve izvedene v letu 2013. Nivo hrupa posameznih virov ter hrupa v okolju občasno spremljamo tudi z internimi meritvami, s katerimi spremljamo stanje v času med posameznimi meritvami v okviru obratovalnega monitoringa. 

Pregled meritev za spremljanje nivoja hrupa ter tresljajev:

Vrsta meritev

Parametri

Pogostost

Obratovalni monitoring hrupa v okolju – zunanji pooblaščeni izvajalec

Hrup

Enkrat na tri leta

Interne meritve hrupa v okolju

Hrup

Občasno

Seizmične meritve v okolju – zunanji pooblaščeni izvajalci

Tresljaji

Občasno

 

Odpadki

V družbi Salonit Anhovo občasno nastaja več vrst odpadkov, ki so posledica dejavnosti in vzdrževanja naprav. Uporabljamo jih lahko kot sekundarno gorivo ali kot sekundarno surovino, v kolikor je to urejeno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Ostale odpadke, ki nastajajo zaradi izvajanja različnih dejavnosti, ločeno zbiramo in oddajamo pooblaščenim zbiralcem. Za ločeno zbiranje odpadkov na industrijskem kompleksu Salonita Anhovo imamo organizirano lastno mrežo, urejeno z internim predpisom o ločenem zbiranju odpadkov. Določena so mesta zbiranja ter urejeni kontejnerji za posamezne vrste odpadkov. Primeri odpadkov, ki jih zbiramo in sortiramo so na primer odpadni papir, odpadna plastika, steklo, les, gradbeni odpadki, vreče, kabli, itd..

Pregled analiz in spremljanja odpadkov in sekundarnih energentov: 

Vrsta meritev

Parametri

Pogostost

Analize odpadkov – zunanji pooblaščeni izvajalci

Občasno

Interne analize sekundarnih energentov – vhodna kontrola

Kurilna vrednost, Cl, S, Hg, Cd, Tl, PB in drugi elementi, odvisno od vrste sekundarnega energenta

Ob prevzemu

Količine in vrste nastalih odpadkov – interna evidenca

Količina po vrstah

Ob prevzemu

Količine in vrste predelanih odpadkov – interna evidenca

Količina po vrstah

Ob prevzemu

Ocene odpadkov – zunanji pooblaščeni izvajalci

Ocene in analize odpadkov

Občasno

 

Meritve koncentracije delcev PM10 izvajamo z referenčnimi merilniki Tecora Skypost PM/HV, primerljivimi z merilniki nacionalne merilne mreže

Nadzor nad kakovostjo odpadnih voda poteka preko obratovalnega monitoringa s strani zunanjih pooblaščenih izvajalcev ter nekaterih internih analiz.

Do konca leta 2006 je Salonita Anhovo izvedel program sanacije, s katerim je bistveno znižal nivoje hrupa v okolici cementarne.

Meritve hrupa

Meritve koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku