Okoljske usmeritve in program stalnih izboljšav

Okolju posvečamo posebno pozornost z vpeljanim sistemom stalnih izboljšav. Sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 je dober okvir za sistematičen pristop do trajnega razvoja področja varovanja okolja, ker zajema vse pomembne vidike. Mednje štejemo npr. sledenje in prilagajanje zakonodaji, pridobitev ustreznih dovoljenj, izvajanje okoljskih meritev, sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi, energetsko učinkovitost, ustrezno uporabo goriv, in druga.

Zavezanost k skrbi za okolje smo opredelili v Politiki sistemov vodenja, v kateri je opisana tudi politika ravnanja z okoljem, ki smo jo prvič javno objavili leta 2001, zadnja sprememba pa je bila izvedena v letu 2010.

Politika sistemov vodenja

Najpomembnejši vplivi proizvodnje cementa in drugih hidravličnih veziv na okolje so: emisije CO2, prašne in druge emisije, manjše količine odpadkov, hrup, posegi v prostor (kamnolomi) ter uporaba industrijske (hladilne) vode. Vse vplive na okolje nadzorujemo z ustreznimi meritvami, v procesih pa skrbimo, da so izmerjene vrednosti emisij skladne z zakonskimi zahtevami. Uvajamo številne programe in ukrepe, s katerimi vplive na okolje zmanjšujemo, obenem pa povečujemo učinkovitost rabe energije. Že od leta 2001 imamo vpeljan Program stalnih okoljskih izboljšav, ki je v preteklosti obsegal predvsem zelo pomembne tehnološko – okoljske investicije, preko katerih je cementarna v Salonitu Anhovo postala prilagojena najboljšim razpoložljivim tehnikam ter s tem ena najsodobnejših cementarn v Evropi.
Program stalnih okoljskih izboljšav iz leta v leto nadgrajujemo z novimi projekti in aktivnostmi, ki vodijo k trajnostnemu razvoju na področju okolja in energije. V naslednjem desetletju bo osnovni cilj Programa stalnih izboljšav  dokončno optimiranje celotne proizvodne linije za proizvodnjo cementa ter njenih infrastrukturnih dejavnosti.