Pojasnila v zvezi z nekaterimi navedbami v medijih

22.02.2022

V začetku letošnjega leta so bile v medijih predstavljene nekatere neresnične informacije in podatki, povezani z delovanjem Salonita Anhovo.

Glede na to, da v podjetju Salonit Anhovo delujemo transparentno in odprto, z veseljem odgovorimo na vsa novinarska vprašanja in novinarje seznanjamo z dejstvi ter opremljamo z gradivi o delovanju podjetja.

V skladu s tem in v duhu transparentnosti – ter seveda z željo po kakovostnem in natančnem informiranju javnosti – v nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil.

Razlike med mejnimi vrednosti cementarn (sosežigalnic) in sežigalnic

Evropska in slovenska zakonodaja določata mejne vrednosti emisij snovi v zrak na osnovi koncepta najboljših razpoložljivih tehnologij (Best Available Technologies – BAT), določenih za vsako industrijsko dejavnost posebej. Na ravni Evropske Unije (EU) so mejne vrednosti postavljene na osnovi dokumentov imenovanih »Zaključki BAT«. Mejne vrednosti za skupno nekaj več kot 200 cementarn v državah EU določajo na enak način. Glede na to, da je EU zakonodaja prenešena v pravni red Slovenije, omenjena pravila veljajo tudi za slovenske cementarne.

Cementarne in sežigalnice imajo zaradi povsem različnih tehnologij deklarirane različne BAT tehnologije in različne mejne vrednosti, ki iz tega izhajajo.

Kljub različni tehnologiji imajo že sedaj sežigalnice in cementarne za večino parametrov emisij snovi v zrak numerično enake mejne vrednosti (izražene sicer pri različnih tehnoloških pogojih). Razlika nastane le pri nekaterih parametrih, specifično povezanih s surovinami in tehnologijo, npr. v cementarnah z višjimi temperaturami v procesu (TOC, SO2, NOx). 

Primerjave mejnih vrednosti:

Parameter

Enota

Mejne vrednosti za SALONIT

BAT zaključki cementarne

Mejne vrednosti sežigalnice

Emisije 2019 SALONIT

Trajne meritve (brez odštete metilne negotovosti)

mg/m3n

10% O2

10% O2

11% O2 (razen izjem)

10% O2

Dušikovi oksidi (NOx)

mg/m3n

500

500

200

454

Skupni prah

mg/m3n

20

20

10

1,4

Občasne meritve dvakrat letno

Živo srebro (Hg) in njegove spojine

mg/m3n

0,05

0,05

0,05

0,01

 

Delež slovenskih odpadkov, ki jih Salonit Anhovo uporablja kot gorivo

V preteklosti (do leta 2019) kakovost pripravljenih odpadkov v Sloveniji še ni bila ustrezna za sodoben tehnološki proces, zato smo v Salonitu Anhovo kot vir uporabljali tudi alternativna goriva iz Italije.

V letnem povprečju leta 2020 smo dosegli 75 % delež slovenskih odpadkov, v 2021 pa že več kot 95 % delež slovenskih odpadkov in tako v Sloveniji pripomogli k reševanju problematike viška odpadkov. 

Skupina Salonit je največji zaposlovalec v Srednji Soški dolini

V skupini Salonit je danes zaposlenih 360 sodelavk in sodelavcev. Z veseljem in ponosom poudarjamo, da dve tretjini zaposlenih prihajata iz občine Kanal ob Soči.

Pomembno je izpostaviti tudi vsa posredno ustvarjena delovna mesta, saj velja gradbeništvo za dejavnost z velikim multiplikacijskim učinkom na delovna mesta. Eno delovno mesto v cementarni na primer zaradi kapitalske intenzivnosti proizvodnje cementa ustvari do 5 posrednih delovnih mest – pri dobaviteljih opreme, vzdrževalcih, prevoznikih itd.

Zdravje ljudi v okolici cementarne

V Sloveniji je najbolj verodostojen vir za informacije glede rakavih obolenj Onkološki inštitut Ljubljana, ki vodi Register raka Republike Slovenije. Stanje v občini Kanal ob Soči so preučili in zapisali:

»V občini Kanal ob Soči:

  • se število novo zbolelih za rakom s časom povečuje enako kot v Sloveniji in v Goriški regiji;
  • je breme raka pri obeh spolih večje kot v Sloveniji in v Goriški regiji;
  • večje breme raka gre skoraj izključno na račun izredno velikega bremena mezotelioma, raka, ki ga povezujemo z izpostavljenostjo azbestu.

Na podlagi analiz Registra raka RS ocenjujemo, da se število novo zbolelih za mezoteliomom na leto v Sloveniji in v Goriški regiji ne bo več povečevalo.«

Več informacij najdete tukaj.

Relevanten vir informacij predstavlja tudi spletna stran Zdravje v občini, ki ga pripravlja NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami. Predstavljeni so ključni kazalniki zdravja v slovenskem prostoru. Zdravje v občini Kanal ob Soči lahko spremljate tudi na tej povezavi.

V Salonitu Anhovo zagotavljamo varnost za zdravje z uporabo najsodobnejših tehnologij in polnim spoštovanjem zakonodaje, ki je enaka za vse cementarne znotraj EU.

Obratovalni monitoring emisij lahko opravljajo le za to pooblaščena podjetja

Obratovalni monitoring oziroma spremljanje in meritev emisije snovi v zrak je predpisan v okoljevarstvenem dovoljenju. Zunanji izvajalci skladno z zakonodajo izvajajo vse zakonsko predpisane meritve emisij Salonita Anhovo. Izbiramo izvajalce, ki so za to pooblaščeni ter uporabljajo preverjeno učinkovite metode.

V Sloveniji (podobno kot v drugih državah EU) morajo podjetja, ki opravljajo obratovalni monitoring emisij snovi v zrak, pridobiti pooblastilo. Seznam podjetij s takšnim pooblastilom je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

Trajne meritve emisij v zrak, ki so nameščene na glavnem izpustu iz linije peči, potekajo v zaprtem merilnem sistemu – kar pomeni, da jih stalno spremlja računalniški sistem, ki zabeleži tudi vse vstope in posege (npr. avtomatsko beleženje servisiranja). Spremljate jih lahko na naši spletni strani, dostopne pa so tudi krajanom na dveh spletnih monitorjih. Za njihovo izvedbo skrbi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa, to je zunanja za to pooblaščena in usposobljena institucija.

V okolici Salonita Anhovo (Morsko in Gorenje Polje) sta nameščeni dve merilni postaji za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, vključeni v nacionalno merilno mrežo kot dopolnilni postaji. Vsi podatki kažejo, da je kakovost zraka v tem območju dobra.

Poleg tega s svojo strokovno ekipo in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki opravljamo vrsto dodatnih prostovoljnih meritev. Prostovoljne meritve in študije izvajamo na tistih področjih, kjer želimo pridobiti dodatne podatke o naših vplivih na okolje in o stanju okolja.