Objava javnega razpisa za direktorja Zavoda za zeleni razvoj Soške doline

14.07.2021

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 12. 2020), 13. člena Pogodbe o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline  z dne 28. 12. 2020 in 14., 16., 17. in 18. člena Statuta Zavoda za zeleni razvoj Soške doline z dne 6. 5. 2021, svet zavoda objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA ZAVODA ZA ZELENI RAZVOJ SOŠKE DOLINE (m/ž)

Direktor operativno vodi zavod, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost dela zavoda.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ima sedmo stopnjo družboslovne, humanistične ali tehnične smeri,
 • ima najmanj petletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • obvlada slovenski jezik in aktivno vsaj en svetovni jezik,
 • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Pisni prijavi na razpis je treba priložiti:

 • fotokopijo univerzitetne diplome, magisterija stroke ali ustreznega potrdila o morebitni višji izobrazbi od zahtevane;
 • življenjepis z navedbo predhodnih zaposlitev, ki izkazujejo najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, pri čemer se kot vodilno ali vodstveno delovno mesto šteje tisto, ki je bilo kot tako opredeljeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, oziroma tisto, na katerem so se po naravi stvari pridobivale vodstvene ali vodilne delovne izkušnje tako, da je imel kandidat vsaj 3 podrejene osebe;
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev nekaznovanosti in odsotnosti vložitve pravnomočne obtožnice zoper kandidata, kot ju opredeljuje ustanovitveni akt, ter privolitev za pridobitev osebnih podatkov iz kazenske evidence in od pristojnega državnega tožilstva oziroma sodišča;
 • fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma potrdilo o državljanstvu;
 • lastno izjavo kandidata o obvladovanju slovenskega jezika (obvladovanje jezika se lahko preveri na razgovoru);
 • potrdilo, spričevalo ali certifikat, ki izkazuje aktivno obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika.

Prav tako mora kandidat priložiti tudi vizijo in razvojne usmeritve na največ treh A4 straneh.

Pisno prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v roku najkasneje 14 dni od objave na spletnih straneh ustanoviteljev, to je do 28. 7. 2021, na naslov: Zavod za zeleni razvoj Soške doline, Pionirska 2, 5213 Kanal. Prijavo z dokazili kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj!«.

Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Če je prijava oddana osebno, velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan za prijavo v času od 12. ure do 14. ure v pisarni zavoda (Pionirska 2, 5213 Kanal; tel. 051 691 967).

Dodatne informacije o izvedbi postopka daje predsednik sveta zavoda, g. Branko Dolenc, po e- pošti: futura.kanal@siol.net.

Z izbranim kandidatom bo predsednik sveta zavoda sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, torej za čas trajanja mandata štirih (4) let s polnim delovnim časom.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum objave: 14. 7. 2021