Salonit Anhovo za krepitev dialoga in sodelovanje

06.02.2020

V Salonitu Anhovo z razumevanjem sprejemamo skrb zdravniške stroke. Dobro stanje okolja je pogoj za kakovostno življenje in delo vsakega izmed nas, tudi vseh zaposlenih v Salonitu Anhovo in prebivalcev v lokalni skupnosti. Zdravniki so odprli javno razpravo - prav je, da v njej tvorno sodelujemo gospodarstvo v Sloveniji ter zdravstvena in okoljska stroka. Slednja je namreč pomembno pripomogla, da smo tako Salonit Anhovo kot druga podjetja v zadnjih 20 letih bistveno zmanjšali vplive na okolje, kar se odraža tudi v kakovosti zraka po vsej Evropski uniji. Salonit Anhovo je danes med okoljsko najbolj učinkovitimi evropskimi cementarnami. Tudi naši prihodnji načrti vključujejo stalno uvajanje najboljših razpoložljivih tehnologij – s tem pa tudi stalno zmanjševanje vplivov na okolje.

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: »Zdravniki so pokazali na potrebo po dialogu v Sloveniji. Moja osebna zaveza in zaveza sodelavcev je, da bomo pri tem tvorno sodelovali. Potrebujemo dialog, ki bo transparenten in bo temeljil na podatkih ter hkrati omogočal celovito informacijo tako prebivalcem kot tudi zaposlenim. Poziv zdravnikov je sprožil javno razpravo v Sloveniji - mi pa dodajamo povabilo, da sedemo za skupno mizo ter najdemo najboljše rešitve za prebivalce celotne Slovenije.« 

Slika1.png

Odgovornost do okolja in varnost za zdravje v Salonitu Anhovo izpolnjujemo s polnim spoštovanjem zakonodaje, ki je enaka kot v vsej Evropski uniji, ter z vrsto nadstandardnih rešitev. Med njimi so tudi certifikati na področju kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Kakovost zraka je v Kanalu ob Soči boljša kot v večini krajev v Sloveniji. Meritve za delce PM10 tudi kažejo, da so parametri skladni s priporočili svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V zunanjem zraku prispevki cementarne pri benzenu znašajo 2 % celotne izmerjene letne vrednosti benzena v občini Kanal ob Soči (Tehniška univerza Gradec).

 

Slika2.png

 

Meritve o naših vplivih na okolje izvajajo za to pooblaščene in akreditirane neodvisne inštitucije. To je v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.

O rezultatih meritev redno obveščamo lokalno skupnost in vse pristojne institucije. Okoljski podatki so tudi javno dostopni na spletni strani podjetja (trajne meritve, mesečna in letna poročila). V cementarni redno obveščamo lokalno skupnost tudi o načrtih, pripravljamo Dneve odprtih vrat in Evropske dneve mineralov. Letno sprejmemo več kot 1.000 obiskovalcev. Iz lokalne skupnosti prihajata tudi dve tretjini zaposlenih v cementarni.

Pri meritvah in raziskavah v Salonitu Anhovo sodelujemo z najbolj priznanimi institucijami, kot so Kemijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) Maribor, NLZOH Nova Gorica, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tehniška univerza Gradec, C.P.G. Lab S.r.l. Italija v sodelovanju z univerzami v Genovi, Milanu in Torinu. Strokovnost in ugled teh institucij zagotavljata kakovostne in realne podatke izvedenih meritev.

Azbest je bil v uporabi po svetu in tudi v mnogih obratih v Sloveniji in žal povsod po Sloveniji obremenil tudi mnogo posameznikov in družin z zahtevnimi boleznimi – poleg Goriške med drugim tudi v Ljubljani in Mariboru. Podjetje je bilo v času uporabe azbesta v državni lasti, danes je v zasebni. Danes finančno podpiramo raziskave zdravnikov o boleznih povezanih z azbestom ter pomagamo društvom bolnikov. Trenutno tudi namenjamo znatna sredstva za odstranitev vseh azbestno cementnih kritin v podjetju. Tudi zaradi preteklih negativnih izkušenj z azbestom, toliko večjo skrb namenjamo okoljski odgovornosti.

Salonit Anhovo je danes sodobna, avtomatizirana cementarna - v letu 2021 bomo obeležili 100 let delovanja. Posamezne vrste alternativnih goriv v proizvodnji uporabljamo že več kot 30 let. Emisije so ob uporabi alternativnih goriv povsem primerljive z emisijami ob uporabi fosilnih goriv – emisije v cementarni so namreč predvsem odvisne od razvitosti tehnologije in surovine, ki jo uporabljamo za proizvodnjo cementa. V Sloveniji imamo približno polovico gradenj iz cementa proizvedenega v Salonitu Anhovo. Proizvajamo cement, ki ima enega najnižjih odtisov CO2 na tono v Evropi. Cementarna Salonit Anhovo spada med 10 % okoljsko najbolj učinkovitih cementarn v Evropi.

 

Slika3.png