Javna razgrnitev Poročila o vplivih na okolje za kamnolom Anhovo

datum: 04.10.2017

kategorija: Aktualno

Javna razgrnitev Poročila o vplivih na okolje za kamnolom AnhovoPodjetje Salonit Anhovo, d.d. ima koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin na območju sedanjih kamnolomov v okolici Anhovega. Mineralne surovine uporabljamo za proizvodnjo cementa, ki na tem območju poteka že 96 let - od leta 1921 dalje. Zaradi zagotavljanja surovin tudi v naslednjih petdesetih letih, smo na Ministrstvo za infrastrukturo oddali vlogo za podelitev koncesije na razširjenem območju kamnolomov. V letu 2016 je bil že izdan koncesijski akt in s tem sprejeta odločitev o izbiri koncesionarja – družbe Salonit Anhovo, d.d. Celotno območje posega se nahaja znotraj OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) za območje kamnoloma Anhovo, ki je bil sprejet v letu 2009. 

V postopku za pridobitev rudarske pravice za uporabo surovin na razširjenem pridobivalnem prostoru je bila lani izvedena presoja o vplivih na okolje ter izdelano Poročilo o vplivih na okolje. Na Agencijo RS za okolje smo oddali vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Na spletni strani Agencije RS za okolje in na Upravni enoti občine Nova Gorica v obdobju od 15. septembra do 16. oktobra poteka javna razgrnitev Poročila o vplivih na okolje in  drugih dokumentov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. V času razgrnitve Agencija RS za okolje, ki vodi postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja, zbira pripombe in predloge javnosti v zvezi s tem postopkom. 

Na osnovi okoljevarstvenega soglasja in koncesije bo podjetje Salonit Anhovo lahko izvajalo in razvijalo svojo dejavnost v naslednjem časovnem obdobju petdesetih let. 

Razgrnjena dokumentacija se nahaja na tej povezavi.